Vaše 2 % z dane využívame na vybavenie centra a vzdelávanie vás aj vašich detí.

ĎAKUJEME

Krktova flauta

nový hudobno-vzdelávací program


Krtkova zázračná muzika

Pôvodný, slovenský hudobno-vzdelávací program “Krtkova zázračná muzika” pre deti do 6 mesiacov do 4 rokov

Každá hodina má svoju štruktúru: od privítania, cez „rozcvičku“ (hlasové, rytmické a dychové cvičenie), opakovanie starej látky, novú látku spojenú s prácou v našom zošite, aktívnym počúvaním hudby známych klasikov, filmovej hudby či hudby rôznych hudobných žánrov, spevom detských a ľudových piesní, až po záverečné rozlúčenie.

Hodiny navštevujú už detičky v sprievode rodiča, ktorý sa aktívne zapája do všetkých činností. Hodina má svoju štruktúru a “učebná látka ” je zoradená do tém. Prvé kontakty s hudbou prebiehajú prostredníctvom našich vlastných a ľudových piesní, básničiek, ukazovačiek, tančekov s rodičom, hrou na telo, fitloptami, šatkami, stuhami, padákom, používaním rytmických hudobných nástrojov, aktívnym počúvaní klasickej hudby najznámejších skladateľov. Detičky získavajú pozitívny vzťah k hudbe rôznych žánrov. Rozmanitými aktivitami napomáhame rozvoju reči, pozornosti, pamäti, zmyslového vnímania, zdokonaľuje sa motorika a koordinácia pohybov. Prítomnosť rodičov napomáha adaptácii dieťaťa v novom kolektíve, sebarealizácii a k zážitkom úspechu. Program je vynikajúcou prípravou dieťaťa pre úspešný vstup do materskej školy.

Autorkou programu pre najmenších je Mgr. Soňa Kopčanová. Z autorskej dielne Soňa Kopčanová – Pavol Janíček – Dušan Slobodník vzniklo zatiaľ 36 nových, slovenských pesničiek pre deti, ktoré sú základom programu. Piesne sú chránené autorským právom a registrované v ochrannom zväze SOZA a SLOVGRAM.